FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गलकोट नगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:16 PDF icon १३अस्पताल सचालन निर्दौशीका.pdf
गलकोट नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:12 PDF icon १२अपांग कार्यविधी, २०७५.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:08 PDF icon ११घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि२०७५.pdf
गलकोट राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:05 PDF icon ९गलकोट राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी, २०७५.pdf
गल्कोट नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 12:02 PDF icon ८ग न पा वजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
गल्कोट नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:50 PDF icon ७गलकोट नगर उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
गल्कोट नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र (सञ्चालन र व्यवस्थापन ) कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:48 PDF icon ६गलकोट शिक्षा कार्यविधि २०७४.pdf
गल्कोट नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:47 PDF icon ५गलकोट नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गल्कोट नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन संम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:45 PDF icon ४गलकोट नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
गल्कोट नगर कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रका प्रमाणीकरण (कार्यविधि ) नियमावली,२०७४ ७५/७६ 02/13/2019 - 11:44 PDF icon ३ग न पा निर्णय र अादेश प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf

Pages

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।