FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री भरत शर्मा

नगर प्रमुख

९८५७६४०७५१

श्री फमलाल निउरे

नगर उप प्रमुख

९८५७६४०७५२

हिम बहादुर भण्डारी

प्रवक्ता

९८५७६२७२२२

लाल बहादुर राना

वडा अध्यक्ष, वडा नं. १

९८५७६४८८८१

हिम बहादुर भण्डारी

वडा अध्यक्ष, वडा नं. २

९८५७६२७२२२

फम बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ३

९८४७६४०८०३

बल बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ४

९८५७६४०८४६

पवन हमाल

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ५

९८४७७२०६६५

राम प्रसाद कँडेल

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ६

९८६१२९६३३५

राज बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ७

९८५७६२२९२१

तेज प्रसाद सापकोटा

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ८

९८५७६२१११४

तेज बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ९

९८५७६२२८४२

भक्त बहादुर काउचा

वडा अध्यक्ष, वडा नं. १०

९८५७६२२१०८

डम्बर बहादुर श्रीस

वडा अध्यक्ष, वडा नं. ११

९८५७६२९११५

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।