FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गल्कोट नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक खर्च सम्बन्धमा ।

गल्कोट नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक खर्च तपसिल बमोजिम रहको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

विभिन्न शिर्षकहरुमा रकम अपुग भएकोले सापटी हिसाव समेत सँलग्न छ ।

 

Pages