FAQs Complain Problems

गल्कोट नगर कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रका प्रमाणीकरण (कार्यविधि ) नियमावली,२०७४

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।