FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र (सञ्चालन र व्यवस्थापन ) कार्यविधि, २०७४

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।