FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक खर्च सम्बन्धमा ।

गल्कोट नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक खर्च तपसिल बमोजिम रहको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

विभिन्न शिर्षकहरुमा रकम अपुग भएकोले सापटी हिसाव समेत सँलग्न छ ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: