FAQs Complain Problems

गल्कोट नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७४

Poll

गल्कोट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो छ ।