व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गल्कोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
व्यवसायको प्रकृति हेरी रु ५०० देखी २५००० सम्म
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नेपाली नागरिकताको फोटोकपी ।

२.जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी ।

३. तिन प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो  ।

४.सम्पत्तिकर तथा भुमिकर तिरेको रसिदको फोटोकपी ।

५.घर भाडा सम्झौता ।

६. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारीस ।

७.फर्निचर पसलको हकमा सम्बन्धित वन कार्यालयको सिफारीस ।

८.पसल संचालन गर्न दिएमा वातावरण र छिमेकमा असर नपर्ने मुचुल्का (उद्योग  दर्ताको हकमा  मात्र) ।

९.रु १० को टिकट टाँस गरी व्यवसाय दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।

१०.पहिले अन्य निकायमा दर्ता भई संचालनमा  रहेका व्यवसायको हकमा दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र स्थाई लेखा नं. प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।