चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना